Reviews of hostels in AmelandStayokay Ameland
Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum, Ameland
Tel (0519) 555 353