Reviews of hostels in IzolaYouth Hostel Old School Korte
Korte 74, 6310 Izola
Tel (05) 642 11 14