Reviews of hostels in SamsanHaenam
San 7-10, Gurim-ri, Samsan-myeon, Haenam-gun, Jeonam-do
Tel (061) 533 0170