Reviews of hostels in SlaidburnSlaidburn YHA
King's House, Slaidburn, Clitheroe, Lancashire BB7 3ER
Tel (01629) 592708 or 0870 770 6113