Reviews of hostels in SzczytnoSzczytno SSM POD KASZTANEM Hostel
ul. Pasymska 7, 12-100 Szczytno
Tel (089) 624 39 92