Reviews of hostels in Varanasi



Vishnu Rest House
Pandhey Ghat, Varanasi
Tel (0542) 2450206
Yogi Lodge
Kalika Gali, Varanasi
Tel (0542) 2392588