Guangzhou Riverside Youth Hostel (Jiangpan)


Guangzhou Riverside Youth Hostel (Jiangpan)

15 Changdi Street, Luju Road, Liwan District, Guangzhou
Metro Fangcun
Tel
(020) 2239 2500


User reviews (0)

Write a review

There are no reviews of Guangzhou Riverside Youth Hostel (Jiangpan). Write a review